תקנות מקוצר של האתר "שוק הקסם המיסטי" אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תקנון האתר, לרבות דברי הסתה, דיבה, וסגנון החורג מהטעם הטוב. כתבות המפרות את התקנון יימחקו לאלתר. אין לשלוח תמונה/כתבה המפרות זכויות היוצרים. אין בהצגת הכתבה/הודעה משום המלצה של האתר ו/או מנהליו. המכירה ו/או הקנייה הם על אחריותו המלאה בלבד של הלקוח ו/או הרוכש ו/או המשתמש ו/או הגולש, ואין האתר ו/או הנהלת האתר אחראיים להם בשום צורה ואופן. למען הסר ספק, האתר "שוק הקסם המיסטי" ו/או מנהליו, לא יהיו אחראים לתוצאות הקנייה, מכירה, החלפה, תוכן או כל דבר אחר בפעילות האתר משום בחינה שהיא, ו/או לתוצאות השימוש במוצרים שנמכרו, נקנו, הוחלפו וכגון אלה. למען הסר ספק, חובה לדעת, הגלישה ו/או כל פעילות אחרת באתר הם על אחריותם הבלעדית והמפורשת של המשתמשים/הגולשים. תקנון מפורט תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין פורטל חברתי "שוק הקסם המיסטי" (להלן: "האתר") לבין משתמשיו (להלן: "המשתמשים" ו/או "המשתמש" - לפי העניין) לבין פורטל "שוק הקסם המיסטי" ומפעיליו, בכפוף לכללי תקנון זה, כמובא להלן, יוכלו המשתמשים להצטרף לאתר ו/או קהילה ו/או קהילות וירטואליות ופורומים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים שונים ו/או נושאים שונים, להשתתף בפורום ו/או פורומים וכיו"ב (להלן: "השירותים"). כללי 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או פעילות במסגרת האתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון עתידי שבין המשתמשים לבין "שוק הקסם המיסטי". הגלישה באתר "שוק הקסם המיסטי" מהווה הסכמה מוחלטת לקבלת תנאי תקנון זה, על כל המשתמע מכך. מקום בו מי מבין המשתמשים אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנו מתבקש שלא לבצע כל פעילות ו/או שימוש במסגרת האתר. 2. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם, הוא כמובן מיועד גם לנשים. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 (להלן בסעיף זה: "ילדים") נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה, לרבות בדבר דף המידע אשר מצורף לתקנון זה, וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא במסגרת האתר. יתר על כן, יובהר כי על ההורים חלה אחריות לידע את ילדיהם, המעוניינים בשימוש בשירותי האתר, בדבר תנאי תקנון זה. כמו כן, חלה על ההורים האחריות לפקח על פעילות ילדיהם המשתמשים באתר על מנת שאלה יפעלו על פי הוראות תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי המשתמשים במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או הוריהם לאמור בסעיף זה, כמו גם לאמור תקנון כולו. 3. יודגש, כי השירותים אינם כוללים מתן התחייבות, במישרין או בעקיפין, להספקת תמיכה טכנית ו/או כל שירות אחר מעבר למפורט בתקנון זה. 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. 5. במסגרת תקנון זה, "משתמש"- לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אחר או מי מטעמם של אלה אשר, נכנס/ו לאתר ו/או יוצר/ים קשר ו/או מתקשר/ים עם האתר ובכך מבטא/ים את הסכמתו/ם וכפיפותו/ם לתנאי תקנון זה. הרשמה 6. השירותים המוצעים באתר כרוכים בהליך הרשמה קצר הכולל הזנת פרטים הנוגעים למשתמשים, לרבות הזנת אמצעי התקשרות עימם, וזאת בכפוף להוראות כל דין (להלן: "הליך ההרשמה"). 7. ביצוע הליך ההרשמה מהווה הסכמת המשתמש להכללתו ברשימת התפוצות של "שוק הקסם המיסטי", כמו גם במאגר שירות הדיוור האלקטרוני של האתר (להלן: "המאגר/ים"), בכפוף להוראות כל דין. לבקשת משתמש, אשר תובא מראש ובכתב, יסירו האתר מן המאגר/ים ללא כל דיחוי. תנאי שימוש 8. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי ו/או פוליטי ו/או כל שימוש אחר. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות. 9. אין לפרסם ו/או לשלוח ו/או להפיץ ו/או להעביר במסגרת השירותים, בכל אמצעי שהוא, כל פרסום ו/או תכנים ו/או קבצים מכל סוג שהוא אשר באים במישרין או בעקיפין בגדר הנתונים הבאים: כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; פרסומות ומידע מסחרי מכל מין וסוג; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום; כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או פטנטים; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail) וכיו"ב; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ונדליזם (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; כל תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם; כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בתי משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צרכן ו/או אדם ו/או כל גוף אחר ובפרט - אין להתחזות לבעל האתר "שוק הקסם המיסטי" ו/או מי מטעו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי "שוק הקסם המיסטי" בפרט; כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; אין לפרסם או ליצור קישור לאתר המכיל בתוכו קבצים לא חוקיים כלשהם ובין היתר קבצי מוזיקה, סרטים ומשחקים למיניהם הפוגעים בזכויות יוצרים של צדדים שלישיים ו/או לפרסם או ליצור קישור לאתרים המכילים תכנים כמוזכר בסעיפים 9.1 - 9.13 בתקנון זה; אין לבצע באמצעות השירות/ים ו/או האתר כל פעולה העומדת בניגוד לדין, לרבות פעולה העשויה לשבש ו/או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן; קניין רוחני זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהאתר הנם של "שוק הקסם המיסטי" או של צדדים שלישיים שהעניקו ל"שוק הקסם המיסטי" הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, "שוק הקסם המיסטי" הנו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות, אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת "שוק הקסם המיסטי" . למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי "שוק הקסם המיסטי" אינו, ולא יהיה, אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכויות השימוש המוענקות למשתמשים בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני. תכני המשתמשים: לעניין תקנון זה - "תכנים" - לרבות, אך לא רק, קבצי מחשב, תמונות, תצלומים, תכנים גראפיים, סרטונים, צילומים, קבצי מוסיקה, מלל, מלל אלקטרוני, כתבים וכיו"ב, המועברים בכל דרך ואופן, לרשות האתר. בהעבירו תכנים לאתר מאשר המשתמש את התנאים המובאים להלן. האתר לא ישא באחריות בגין תכנים אשר יימסרו ו/או יועברו ו/או יועלו על ידי המשתמשים לאתר, כמו גם קבצי מחשב ו/או לינקים (links) אשר יצורפו לתכנים כאמור. לעניין מסמך זה: "אחריות" - לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמשים ו/או לכל צד שלישי שהוא. ידוע למשתמשים כי הנם חייבים לשפות את האתר מיד עם קבלת פנייה מאת האתר, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לאתר ו/או מי מטעמו כתוצאה מהפרת תנאי מסמך זה. 14. בכפוף להוראות כל דין, כל משתמש מסכים ומאשר לאתר ו/או למי מטעמו לעשות כל שימוש שהוא בתכנים שימסרו על ידו ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באתר ו/או באינטרנט, לצורכי האתר, ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתו המוחלט של האתר, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה ו/או לשלם תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שהאתר יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתכנים כאמור. 15. בכפוף להוראות כל דין, כל משתמש מסכים, בעצם שליחת התכנים לאתר, להעניק לאתר ו/או למי מטעמו, במסגרת זכויות הקניין הרוחני של בעל התכנים, רשות להוריד, להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, לערוך, לתרגם, לעצב מחדש ולשלוח מחדש את התכנים. 16. בכפוף להוראות כל דין, האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם תכנים שנמסרו על ידי משתמשים ו/או למחוק תכנים קיימים אשר פורסמו, בלא כל הודעה מוקדמת. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מכל משתמש העברת תכנים בעתיד. 17. "שוק הקסם המיסטי" ממליץ למשתמש כי ינהג בזהירות יתרה עם התכנים אשר יפרסם באתר, ובפרט בכל הקשור לפרטים אישיים, מידע אישי, מקצועי וכל מידע סודי כלשהו, וכי לא יחשוף כל מידע אישי ו/או קבצים המכילים פרטים מזהים בכדי למנוע הטרדות מכל סוג שהוא. 18. במידה ובמהלך השימוש בשירותי "שוק הקסם המיסטי" , תקבל הוראה ו/או הנחיה מ"שוק הקסם המיסטי" ו/או ממנהל האתר ו/או מי מטעמם, על המשתמש להישמע להוראותיהם. 19. האתר ו/או מי מטעמו רשאים להוריד ו/או למחוק ו/או למנוע מראש פרסום של כל תוכן אשר מפר את אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה וכן כל תוכן אחר לפי שיקול דעתם הבלעדי של "שוק הקסם המיסטי" ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם. הקביעה האם תוכן מסוים הפר את אחד התנאים המנויים לעיל תהא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של "שוק הקסם המיסטי" ו/או מי מטעמו. אחריות מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזאת כי "שוק הקסם המיסטי" אינו אחראי בשום אופן לתוכן ההודעות באתר ולדעות ולתכנים המועלים במסגרת האתר. במידה ובמהלך השימוש באתר יתקשר ו/או יתקשרו עם המשתמש גורמים שלישיים ו/או כל גורם אחר, האתר אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי בגין נזקים ו/או טענות ו/או דרישות, במישרין ו/או בעקיפין, של המשתמש כתוצאה מהתקשרויות אלה. 22. "שוק הקסם המיסטי" לא ישא באחריות לכל נזק או עגמת נפש שיגרמו בשל מחיקת ו/או הסרת תכנים מן האתר. 23. אין בזכותו של "שוק הקסם המיסטי" להוריד כל תוכן פוגע ו/או מפר תקנון זה בכדי להטיל עליו כל אחריות. "שוק פשפשים מיסטי" יעשה ככל שביכולתו למנוע פרסום חומר פוגע, אך "שוק הקסם המיסטי" אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח באופן רציף על התכנים המשולבים באתר וגם אם יערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, הוא אינו מתחייב כי יזהה תוכן כאמור, ו/או כי יספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל. "שוק הקסם המיסטי" אינו אחראי בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור - מסיבה זאת, המשתמש בלבד ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוכן שיתפרסם במסגרת השירותים ולכל התוצאות שינבעו ממנו, לרבות, אך מבלי לגרוע, תביעה או תלונה אשר תוגש בעקבות הפרה של זכויות יוצרים ו/או של הוצאת לשון הרע. 24. "שוק הקסם המיסטי" לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לציודו במקרה של תקלה. 25. "שוק הקסם המיסטי" אינו אחראי לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני משתמשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של משתמשים באתר של "שוק הקסם המיסטי" ובשירותים המוצעים והכלולים בו. 26. משאבי המחשב המוקצים לשירותים, לרבות, אך לא רק, נפח המידע המותר לתכולה, ייקבעו מעת לעת על ידי "שוק הקסם המיסטי". "שוק הקסם המיסטי" יהא רשאי לשלב בעמודי התוכניות שישודרו, פרסומות ומסרים מסחריים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי (להלן: "הפרסום"). יודגש, כי המשתמשים אינם רשאים לבצע כל מהלך אשר יהווה התערבות, במישרין ו/או בעקיפין, בפרסום, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של "שוק הקסם המיסטי" . מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולש מצהיר ומסכים בזאת, כי האתר אינו אחראי למידע או לתכנים שמקורן בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, כמו גם שאינו אחראי לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות המידע או התכנים או הכלים או המוצרים הנ"ל. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישים ועל הגולש העושה בהם שימוש. למען הסר ספק, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. ניתן לשלוח לאחר סיכום עם מפעילת האתר חומר דרך תיבת-דואר, באופן דיסקרטי לחלוטין ללא חשש מאיבוד מידע יקר ערך, או שימוש במידע שלא באמצעות האתר. פיקוח המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך ש"שוק הקסם המיסטי" ו/או מי מטעמו יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים לומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה "שוק הקסם המיסטי" רשאי: למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין; לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי "שוק הקסם המיסטי" בקשר עם המשתמש לצורכי "שוק הקסם המיסטי", לרבות שירות וסקרים של "שוק הקסם המיסטי"; הפסקת השירותים ותקלות "שוק הקסם המיסטי" אינו מתחייב כי השירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי "שוק הקסם המיסטי" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל "שוק הקסם המיסטי" ו/או מי מטעמו. אספקת השירותים על ידי "שוק הקסם המיסטי" תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו"שוק הקסם המיסטי" אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. ויודגש, כי מלוא המידע שהמשתמש מוסר "שוק הקסם המיסטי" לרבות התכנים בצ'טים ו/או בפורומים יהיה ו/או עלול להיות חשוף לכלל משתמשי האינטרנט. האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים, מזדהים או מעודדים את הדעות והתכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים. "שוק הקסם המיסטי" אינו יכול לדעת אילו תגובות המשתמש עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, "שוק הקסם המיסטי" לא ישא כלפי המשתמש ו/או כלפי מי מטעמו באחריות לחשיפת המידע ו/או לכל תוצאה שתגרם למשתמש בעקבות כך. "שוק הקסם המיסטי" אינו מיועד לשמש מיקום ראשי לאחסון חומרים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שייתכנו נסיבות, בין בשליטת "שוק הקסם המיסטי" ובין שלא בשליטתה אשר יגרמו לאובדן ו/או מחיקה ו/או שינוי של החומרים שבאתר ועל כן באחריותו ליצור גיבוי של אותו חומר ו/או מידע שהנו מפרסם "שוק הקסם המיסטי". "שוק הקסם המיסטי" אינו אחראי לאובדן אותם חומרים מכל סיבה שהיא. ניתוק, הפסקה ושינויים "שוק הקסם המיסטי" רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל את השירותים בנסיבות בהן משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה. כמו כן רשאי "שוק הקסם המיסטי" לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותו, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על "שוק הקסם המיסטי" אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה. "שוק הקסם המיסטי" יהיה רשאי לשנות מעת לעת את התכנים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "שוק הקסם המיסטי" ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. "שוק הקסם המיסטי" משאיר לעצמו את האפשרות לחייב את המשתמש בתשלום עבור שימוש בשירותים, גם אם בתחילה היה השימוש בהם פטור מתשלום. הודעה על הכוונה לחייב בתשלום עבור השימוש בשירותים אלה תפורסם בעמוד הראשי לפחות ארבע עשרה ימים מראש. המשתמש מתחייב לשפות את "שוק הקסם המיסטי", עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות השפט- עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המשתמש את "שוק הקסם המיסטי" , עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים ו/או מידע ו/או קבצים שמסר המשתמש לפרסום בהאתר, על איזה מהשירותים הכלולים בו. הגנת הפרטיות "שוק הקסם המיסטי" מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות המשתמשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו. בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש כגון כתובת דואר אלקטרוני, כתובת (למעט עיר) או מספר טלפון, ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי. כל מידע אחר שיוזן על-ידי המשתמש בעת רישומו לאתר (כגון עיסוק, מצב-משפחתי וכיו"ב) עשוי להופיע באתר אלא אם כן צוין במפורש אחרת, וזאת על-מנת לאפשר לחברי האתר לזהות ולהכיר זה את זה. למפעילי האתר זכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר (אגרגטיבי) כלשהו אודות המשתמשים והנרשמים בו. יתכן כי ייעשה שימוש בפרטי משתמש לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים אישיים אליו, המתאימים לנתוניו, וזאת כל עוד לא יימסרו פרטים ספציפיים אודותיו לצדדים שלישיים, כמפורט בסעיף 1 לעיל. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני. במקרה כזה, תעמוד למפעילי האתר הזכות להפסיק את חברותו באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. המשתמש יוכל לבקש למחוק עצמו ממאגר המידע המוחזק על-ידי האתר וזו על-ידי הפניית בקשה לצוות האתר. הדין החל וסמכות השיפוט דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

 
 
 
 
הרשמה כמשתמש רשום
כמשתמש רשום תוכל להעלות לפורומים תמונות וקבצים. לחץ כאן!

תגובות: 0
צפיות: 0